مدیریت مصرف

دموی جلسه صنایع بزرگ (۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

برنامه پاسخگویی بار سال ۱۳۹۸ (۱۳۹۷/۱۲/۱۲)

برنامه پاسخگویی سال ۱۳۹۷ (۱۳۹۶/۱۲/۲۲)

ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی بار (۱۳۹۶/۰۳/۰۷)

تفاهم نامه همكاري در مديريت بار شبكه سراسري (۱۳۹۶/۰۳/۰۷)

طرح هاي مديريت مصرف۱۳۹۶ (۱۳۹۶/۰۳/۰۷)

پیک سایی۳-۹۶جلسه صنایع بزرگ (۱۳۹۶/۰۳/۰۷)

مستندات دوره آموزشی مدیریت انرژی در صنایع

نظامنامه طرح ذخیره عملیاتی صنایع