راهنمای ممیزی انرژی تجهیزات و فرآیندهای صنعتی

مقدمه

با افزایش رشد مصرف و کاهش روزافزون منابع موجود سوختهای فسریلی کشور و انجام قانون هدفمندی یارانه ها، نزدیک شدن قیمت حاملهای انررژی به مقدار واقعی تمام شده (مجموع قیمت تولید و انتقال حاملهای انرژی تا مصرف کننده ) و در نتیجه بخش صنعت، افزایش روزافزون سهم انرژی در تراز هزینه واحد محصول بهره وری انرژی را ضروری نموده است. از این رو برای بقاء در بازار رقابت، باید انررژی را  مدیریت نمود و تا حد امکان هزینه های تولید  ناشی  از استفاده حامل های  انررژی در مدیریت انررژی مجموعه، بخشهای تولید، توزیع و مصرف را کاهش داد. در یک کلام اقداماتی  است که بدون کاهش کیفیت محصرول، افزایش بهرره وری انررژی و  در نهایت کاهش میزان و هزینه های انرژی و قیمت تمام شده محصول و سود (بنگاهی و یا ملی)   را به دنبال داشته باشد که البته در صورت اجرای مناسب آن اقدامات در قالب برنامه  مدیریت انرژی، مزایای ناشی از شناسایی فرصتهای بهبود تولید، توزیع و مصرف انررژی  به سرعت قابل دستیابی است.

دانلود راهنمای ممیزی انرژی تجهیزات و فرآیندهای صنعتی