بازگشت به سایت شرکت برق منطقه ای یزد

فرم درخواست انشعاب

عناوین ستاره دار(*) الزاما باید تکمیل شوند

نام شرکت *:
نام مدیر عامل*:
نام نماینده*:
شماره تلفن همراه نماینده*:
شماره تلفن ثابت:
آدرس پستی شرکت *:
کد پستی شرکت*:
آدرس محل برقراری انشعاب:
برنامه زمانبندی:
مختصات جغرافیایی :
x
y
قدرت مورد نیاز *:
تاریخ نیاز به برق
لطفا حروف تصویر را وارد کنید CAPTCHA code
در صورت نیاز یک فایل را می توانید ضمیمه درخواست نمایید