تماس با دفتر

آدرس: یزد بلوار دانشجو ، شرکت برق منطقه ای یزد ، طبقه اول ، دفتر امور مشترکین و متقاضیان

مدیر دفتر: آقای سید جلیل موسوی — تلفن تماس : ۳۱۸۵۲۶۳

رئیس گروه وصول درآمد : سید محمد رضا موسوی — تلفن تماس ۳۱۸۵۳۱۴

کارشناس تجزیه و تحلیل انرژی متقاضیان : محمد حسین رضایی — تلفن تماس  : ۳۱۸۵۳۰۸